Gizlilik Bildirimi
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş.
TROY
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) olarak Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY (https://troyodeme.com/) web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine ilişkin haklarına saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak, tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek üzere, kişisel verilerinin korunması için özen ve gayret ile hareket ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, Kanun ve 10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

TROY internet sitesinde paylaşılan e-mail adresi vasıtasıyla yazılı ya da elektronik olarak, TROY internet sitesinde paylaşılan telefon vasıtasıyla sözlü olarak elde edilen kişisel veriler bakımından Şirketimiz Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Bu Aydınlatma Metni’nde geçen “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, soyadınızı, T.C kimlik numaranızı, kart bilgilerinizi, alışveriş yaptığınız yer bilgisini, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı içerir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede yerine getirilmesi ve bu kapsamda BKM’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’u, sorun yaşamaksızın kullanabilmeniz için müşteri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim vb. süreçlerinin yürütülmesi ve web sitemizin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla Kart Çıkaran Kuruluş, Kart Kabul eden Kuruluş, Üye işyerleri ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve talep edilmesi halinde adli ve idari otoritelere Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uyumlu olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması ve şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda sizlerden toplanmaktadır.

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un 11inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
 hangi kişisel verilerinizin işlendiğini,
 bu verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,
 verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişilerin kim olduğunu öğrenme,
 kayıtlı kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini talep etme, ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde anılan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 işlenen kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz etmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme veya işlemenin yasaya aykırı olması nedeniyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle dilediğiniz zaman iletebilirsiniz:

Yazılı başvuru:
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:2-3
Etiler/Beşiktaş İstanbul

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla: bkm@hs02.kep.tr

BKM’ye daha önceden bildirilen ve BKM’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak: kisiselveri@bkm.com.tr

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.